PrivacyverklaringDit is de privacyverklaring van Handboogschietvereniging HKS Zoetermeer, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408168 (HKS). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:– zich aanmeldt voor het aspirant-lidmaatschap;– definitief lid wordt of donateur; of– zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een door ons georganiseerd evenement of zich via ons inschrijft vooreen door een ander georganiseerd evenement.

1.2 Wij kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verzamelen:– naam en voornamen– geslacht– adres– geboortedatum– telefoonnummer(s)– e-mailadres– telefoonnummer(s) ouder(s)/verzorger(s)– e-mailadres(sen) ouder(s)/verzorger(s)– bankrekeningnummer– bondsnummer– portretfoto.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):– het (aspirant)lidmaatschap te effectueren;– de leden- en contributieadministratie te voeren;– uw foto met naam op het ‘smoelenbord’ te plaatsen;– contact met u op te nemen of te onderhouden;– wedstrijden te organiseren en de resultaten daarvan te publiceren.
1.4 Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en gebruiken daarbij van uw gegevens slechts datgene dat voor het bereiken van die doeleinden nodig is.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van HKS (naam, e-mail en telefoonnummer op onze website en in iederclubblad) voor:– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;– correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HKS.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Uwgegevens worden opgeslagen op de server van HKS. Toegang tot uw gegevens is voorbehouden aan leden die hun functiebinnen de vereniging niet kunnen uitoefenen zonder deze toegang en is beveiligd met een individueel wachtwoord. Dedesbetreffende leden tekenen vooraf een geheimhoudingsverklaring.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken de volgende gegevens aan de Nederlandse Handboogbond, die ze gebruikt voor haar eigen(leden)administratie:– naam en voorletters– roepnaam– geslacht– adres– geboortedatum– telefoonnummer(s)– e-mailadres.
4.2 Wij verstrekken uw gegevens niet aan anderen, ook niet aan andere leden van de vereniging, behoudens voorafgaandetoestemming.
4.3 Door u bij of via HKS in te schrijven voor deelname aan een door HKS zelf of door een ander georganiseerde wedstrijd ofcompetitie geeft u HKS toestemming voor het verwerken en gebruiken van uw voor die inschrijving en deelname benodigdepersoonsgegevens, waaronder verstaan het doorgeven van die gegevens aan de organisator van een door een andergeorganiseerde wedstrijd of competitie alsook het ten behoeve van het verloop van de wedstrijd of competitie en/of hetbekend maken van uitslagen daarvan ter kennis laten komen van uw daarvoor benodigde gegevens aan derden zoals deandere deelnemers aan die wedstrijd of competitie.
4.4 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op of rond onze accommodatie publiceren op onzewebsite, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar maakt (zie onder 2.1).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, tenzij wetgeving langer bewarenverplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand tergoedkeuring worden voorgelegd aan de ALV.